Simultaneous interpreters

Nadezhda Truntova
Victor Kozyrev
Varvara Khmara
Maria Bychkova
Irina Dubovko
Alena Kachurova
Alexander Ershov
Tatiana Boronnikova
Kseniya Marphina
Anton Khripkov
Lyudmila Vasiluk
Vladislav Rishko