Gulzat Aipova
Osh
Osh State University
Igor Alexandrov
Moscow
Forward LLC
Yulia Alexandrova
St Petersburg
Forward Translate
Yulia Alexandrova
Munich
JetBrains GmbH, Elsenheimerstr. 47, 80687 Munich
Turan Aliyev
Baku
www.interpreter.az
Mariya Amezhnova
Moscow
"B2B-Translation"
Nadia Amid
Voronezh
Translation bureau Yazikon
Angelique Antonova

Herzen University
Aigars Apsans
Riga
RixTrans Ltd
Bekzod Aripzhanov
Astana
SIGMA TRANSLATIONS
Pyotr Arkhipov
Samara
MQC LLC
Vitaly Averyanov
Samara
Samara state technical university
Alexander Bakayev
Moscow
IB Translations
Dmitry Bakhvalov
Tallinn
ATCG Tõlkebüroo OÜ
Yuta Bakhvalova
Tallinn
ATCG TOLKEBUROO OU
Andrey Balaev

Prima Vista
Slawomir Bancyrowski

Vitaly Bashaev
Ulyanovsk
Unitrans Translation Agency
Maria Bashmakova
Samara
JSC "Arconic SMZ"