Simultaneous interpreters

Natalia Gilmanova

Khanty-Mansisk. buikonatalia@gmail.com

Lilya Zhuravleva

Snezhinsk. lilya511@mail.ru

Olga Koval

Ust-Ilimsk. koval_84@list.ru

Alya Sanatova

Stepnogorsk. s.aliya@dcg.kz

Sagynash Muhametkalieva

Stepnogorsk. sagynysh@dcg.kz